ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 114 6 3 123 380 42 11 433 273 22 3 298 112 5 2 119 12 3 15 891 75 22 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 12 12 41 41 24 24 1 1 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 4 28 28 18 18 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 13 13 6 6 1 1 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 47 1 3 51 140 11 11 162 123 19 3 145 61 5 2 68 8 3 11 379 36 22 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 1 3 32 96 11 11 118 79 19 3 101 36 5 2 43 2 3 5 241 36 22 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 13 25 25 24 24 6 6 2 2 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 19 19 20 20 19 19 4 4 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 41 5 46 125 24 149 56 3 59 9 9 2 2 233 32 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 5 46 125 24 149 56 3 59 9 9 2 2 233 32 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 103 7 110 53 53 18 18 1 1 200 7 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 12 12 17 17 8 8 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 20 91 7 98 36 36 10 10 157 7 164
รวมทั้งหมด 114 6 3 123 380 42 11 433 273 22 3 298 112 5 2 119 12 3 15 891 75 22 988