ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 101 1 102 298 3 301 304 1 7 312 257 15 272 140 3 143 1,100 2 28 1,130
บริหารธุรกิจ 50 1 51 163 3 166 153 1 7 161 101 15 116 49 3 52 516 2 28 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 13 1 14 36 3 39 39 3 42 18 18 15 15 121 1 6 128
บธ.บ.การตลาด 7 7 39 39 30 30 14 14 4 4 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 43 43 44 1 4 49 46 15 61 27 3 30 176 1 22 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 45 45 39 39 23 23 3 3 124 124
บัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
บช.บ.การบัญชี 22 22 85 85 101 101 97 97 65 65 370 370
ศิลปศาสตร์ 29 29 50 50 50 50 59 59 26 26 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 18 18 25 25 27 27 7 7 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 32 32 25 25 32 32 19 19 129 129
รวมทั้งหมด 101 1 102 298 3 301 304 1 7 312 257 15 272 140 3 143 1,100 2 28 1,130