ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 432 432 840 9 5 854 604 5 12 621 301 4 10 315 72 5 16 93 5 5 2,254 23 43 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 53 53 118 118 117 4 7 128 23 5 10 38 2 2 322 9 17 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 34 34 61 61 8 8 1 1 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 32 32 62 62 41 41 11 11 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 13 13 22 22 15 4 7 26 4 5 10 19 1 1 56 9 17 82
วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 201 201 87 87 24 24 11 11 1 1 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 19 19 5 5 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 132 132 51 51 12 12 8 8 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 153 248 5 253 210 12 222 103 3 106 25 6 31 1 1 740 26 766
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 17 17 22 22 39 39 6 6 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 21 21 3 3 1 1 1 1 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 19 19 10 10 5 5 3 3 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 86 5 91 108 12 120 40 3 43 10 6 16 258 26 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 67 67 34 34 13 13 2 2 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 28 38 38 33 33 5 5 3 3 1 1 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 115 115 195 2 197 87 87 30 30 5 5 432 2 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 34 2 36 20 20 10 10 4 4 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 161 161 67 67 20 20 1 1 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 143 7 150 102 5 107 27 27 8 8 1 1 363 12 375
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 27 23 23 17 17 4 4 2 2 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 15 15 26 26 15 15 2 2 1 1 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 94 7 101 70 5 75 21 21 5 5 1 1 231 12 243
รวมทั้งหมด 432 432 840 9 5 854 604 5 12 621 301 4 10 315 72 5 16 93 5 5 2,254 23 43 2,320