ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 15 15 63 63 105 105 99 99 33 33 315 315
บริหารธุรกิจ 13 13 56 56 97 97 88 88 26 26 280 280
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 18 18 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 19 19
บธ.บ.การจัดการ 2 2 26 26 35 35 24 24 5 5 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 7 7 24 24 40 40 18 18 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 9 9 15 15 12 12 2 2 44 44
ศิลปศาสตร์ 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
รวมทั้งหมด 15 15 63 63 105 105 99 99 33 33 315 315