ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 192 192 200 200 142 1 143 46 46 630 1 631
พืชศาสตร์ 5 5 47 47 35 35 30 30 9 9 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 37 37 29 29 24 24 5 5 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 66 66 68 68 48 48 15 15 221 221
ปวส.ประมง 4 4 9 9 4 4 3 3 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 8 8 6 6 9 9 1 1 39 39
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 35 35 42 42 31 31 10 10 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 48 48 65 65 32 1 33 7 7 165 1 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 21 21 33 33 19 19 2 2 76 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 16 16 15 15 6 6 5 5 51 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 50 50 192 192 200 200 142 1 143 46 46 630 1 631