ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 182 63 84 329 652 439 131 1,222 857 337 123 1,317 779 123 101 1,003 257 30 38 325 11 8 1 20 2,738 1,000 478 4,216
บริหารธุรกิจ 162 35 51 248 446 278 93 817 550 214 96 860 469 83 84 636 152 25 36 213 11 8 1 20 1,790 643 361 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 40 73 73 63 63 39 39 20 20 10 10 245 245
บธ.บ.การจัดการ 25 14 4 43 87 68 15 170 104 55 9 168 97 18 1 116 18 2 20 1 8 1 10 332 165 30 527
บธ.บ.การตลาด 9 10 6 25 67 65 30 162 100 84 33 217 98 40 24 162 23 17 8 48 297 216 101 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 3 7 37 57 94 59 45 104 56 22 78 13 5 18 169 132 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 8 29 92 142 88 20 250 120 30 5 155 43 3 1 47 13 1 14 373 130 55 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 12 41 40 28 68 104 49 153 135 49 184 65 9 74 373 147 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 16 24 23 63 145 118 23 286 187 74 15 276 159 13 1 173 50 50 557 229 62 848
บช.บ.การบัญชี 16 24 23 63 145 118 23 286 187 74 15 276 159 13 1 173 50 50 557 229 62 848
ศิลปศาสตร์ 4 4 10 18 61 43 15 119 120 49 12 181 151 27 16 194 55 5 2 62 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 1 3 43 25 68 68 28 96 72 13 85 33 5 38 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 10 14 9 18 15 42 32 21 12 65 46 14 16 76 17 2 19 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 9 9 20 20 33 33 5 5 68 68
รวมทั้งหมด 182 63 84 329 652 439 131 1,222 857 337 123 1,317 779 123 101 1,003 257 30 38 325 11 8 1 20 2,738 1,000 478 4,216