ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 343 39 3 385 994 304 20 1,318 1,002 206 41 1,249 562 43 20 625 161 11 10 182 1 65 66 3,063 603 159 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 201 201 103 103 21 21 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 44 44 12 12 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 89 10 99 216 72 288 194 54 248 98 18 116 30 2 1 33 1 1 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 40 40 40 40 18 18 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 10 48 87 58 145 99 39 138 55 12 67 20 20 299 119 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 14 19 14 15 29 2 2 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 4 6 3 2 1 6 1 1 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 14 1 91 245 133 3 381 291 100 14 405 196 13 8 217 72 9 7 88 64 64 880 269 97 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 64 64 74 64 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 3 1 18 43 37 3 83 99 41 14 154 106 4 6 116 48 1 49 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 8 42 113 55 168 99 42 141 30 3 33 4 4 280 108 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 54 26 80 38 6 44 10 1 11 2 2 109 36 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 5 4 9 6 19 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 5 41 144 58 202 121 21 142 61 5 66 19 19 381 89 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 49 49 17 17 1 1 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 5 22 109 58 167 72 21 93 44 5 49 18 18 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 10 2 123 248 41 17 306 195 31 27 253 104 7 12 123 19 2 21 1 1 677 89 61 827
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 4 74 116 16 132 112 19 131 71 7 78 18 18 387 46 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 6 42 110 24 134 64 12 76 19 19 1 1 230 42 272
รวมทั้งหมด 343 39 3 385 994 304 20 1,318 1,002 206 41 1,249 562 43 20 625 161 11 10 182 1 65 66 3,063 603 159 3,825