ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 343 39 3 385 994 304 20 1,318 1,002 206 41 1,249 562 43 20 625 161 11 10 182 1 65 66 3,063 603 159 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 89 10 99 216 72 288 194 54 248 98 18 116 30 2 1 33 1 1 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 40 40 40 40 18 18 6 6 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 10 48 87 58 145 99 39 138 55 12 67 20 20 299 119 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 14 19 14 15 29 2 2 19 31 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 4 6 3 2 1 6 1 1 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 100 14 1 115 336 133 3 472 374 100 14 488 220 13 8 241 78 9 7 94 64 64 1,108 269 97 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 64 64 74 64 138
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 8 42 113 55 168 99 42 141 30 3 33 4 4 280 108 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 3 1 18 43 37 3 83 99 41 14 154 106 4 6 116 48 1 49 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 54 26 80 38 6 44 10 1 11 2 2 109 36 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 5 4 9 6 19 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 5 48 182 58 240 187 21 208 96 5 101 22 22 530 89 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 49 49 17 17 1 1 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 5 22 109 58 167 72 21 93 44 5 49 18 18 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 10 2 123 260 41 17 318 247 31 27 305 148 7 12 167 31 2 33 1 1 797 89 61 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 6 42 110 24 134 64 12 76 19 19 1 1 230 42 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 4 74 116 16 132 112 19 131 71 7 78 18 18 387 46 433
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 44 44 12 12 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 343 39 3 385 994 304 20 1,318 1,002 206 41 1,249 562 43 20 625 161 11 10 182 1 65 66 3,063 603 159 3,825