ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 1 47 161 1 4 166 406 9 415 415 1 18 434 175 4 179 1 1 1,204 2 36 1,242
บริหารธุรกิจ 43 43 119 119 255 4 259 241 7 248 98 3 101 1 1 757 14 771
ปวส.การจัดการ 13 13 18 18 21 21 8 8 3 3 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 10 10 9 9 6 6 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 34 94 4 98 77 4 81 24 24 231 8 239
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 27 27 51 51 45 45 23 23 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 4 3 3 34 34 72 3 75 22 3 25 1 1 136 6 142
บัญชี 2 1 3 27 1 4 32 116 5 121 124 1 11 136 54 1 55 323 2 22 347
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 2 1 3 26 1 4 31 107 5 112 118 1 11 130 51 1 52 304 2 22 328
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 35 35 50 50 23 23 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 22 22 39 39 9 9 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 46 1 47 161 1 4 166 406 9 415 415 1 18 434 175 4 179 1 1 1,204 2 36 1,242