ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 14 115 115 139 139 119 119 55 1 6 62 6 6 448 1 6 455
พืชศาสตร์ 2 2 35 35 30 30 20 20 10 2 12 3 3 100 2 102
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 4 4 1 1 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 10 13 13 5 5 1 1 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 23 23 12 12 14 14 7 7 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 4 3 3 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 9 9 27 27 45 45 23 23 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 4 4 3 3 11 11 3 3 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 5 5 24 24 34 34 20 20 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 6 6 46 46 52 52 31 31 9 9 144 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 10 10
ปวส.ประมง 2 2 2 2 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 26 26 31 31 26 26 6 6 90 90
วท.บ.ประมง 4 4 15 15 16 16 4 4 1 1 40 40
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 25 25 30 30 23 23 13 1 4 18 3 3 98 1 4 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 22 22 19 19 9 9 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 9 9 7 7 1 1 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 1 4 9 3 3 9 1 4 14
รวมทั้งหมด 14 14 115 115 139 139 119 119 55 1 6 62 6 6 448 1 6 455