ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 1 19 78 3 81 48 4 52 27 27 15 15 186 8 194
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 30 1 31 16 4 20 4 4 8 8 62 6 68
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 13 1 14 6 4 10 20 6 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 2 2 6 6 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 28 28 23 23 18 18 5 5 81 81
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 6 6 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 17 17 12 12 5 5 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 20 2 22 9 9 5 5 2 2 43 2 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 12 5 5 3 3 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 3 2 5 4 2 6
รวมทั้งหมด 18 1 19 78 3 81 48 4 52 27 27 15 15 186 8 194