ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 24 24 37 37 49 1 50 34 34 13 13 157 1 158
วิทยาศาสตร์ 16 16 20 20 24 1 25 10 10 5 5 75 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 20 20 24 1 25 10 10 5 5 75 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 17 17 25 25 24 24 8 8 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 6 6 9 9 2 2 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 11 11 16 16 22 22 8 8 59 59
รวมทั้งหมด 24 24 37 37 49 1 50 34 34 13 13 157 1 158