ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 433 433 859 9 5 873 635 8 12 655 326 4 10 340 72 5 16 93 4 4 2,329 26 43 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 10 52 52 120 120 129 4 7 140 23 5 10 38 1 1 335 9 17 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 31 31 63 63 41 41 11 11 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 13 13 22 22 15 4 7 26 4 5 10 19 56 9 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 8 8 35 35 73 73 8 8 1 1 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 210 210 89 89 24 24 11 11 1 1 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 34 34 17 17 7 7 1 1 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 35 35 19 19 5 5 3 3 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 141 141 53 53 12 12 8 8 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 153 255 5 260 217 12 229 107 3 110 25 6 31 1 1 758 26 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 29 21 21 3 3 1 1 1 1 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 18 18 21 21 39 39 6 6 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 19 19 10 10 5 5 3 3 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 14 86 5 91 108 12 120 42 3 45 10 6 16 260 26 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 71 71 41 41 14 14 2 2 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 28 40 40 34 34 6 6 3 3 1 1 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 115 115 197 2 199 92 92 30 30 5 5 439 2 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 34 2 36 20 20 10 10 4 4 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 57 163 163 72 72 20 20 1 1 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 82 145 7 152 117 8 125 36 36 8 8 1 1 389 15 404
ปวส.ช่างโลหะ 15 15 26 26 15 15 2 2 1 1 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 27 23 23 17 17 4 4 2 2 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 40 96 7 103 85 8 93 30 30 5 5 1 1 257 15 272
รวมทั้งหมด 433 433 859 9 5 873 635 8 12 655 326 4 10 340 72 5 16 93 4 4 2,329 26 43 2,398