ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 57 177 177 201 201 138 138 63 63 3 3 639 639
บริหารธุรกิจ 34 34 113 113 89 89 64 64 19 19 3 3 322 322
บธ.บ.การจัดการ 8 8 49 49 49 49 30 30 9 9 1 1 146 146
บธ.บ.การตลาด 5 5 14 14 5 5 11 11 2 2 1 1 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 3 28 28 21 21 12 12 5 5 69 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 22 22 14 14 10 10 3 3 1 1 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 21 21 54 54 96 96 52 52 34 34 257 257
บช.บ.การบัญชี 21 21 54 54 96 96 52 52 34 34 257 257
ศิลปศาสตร์ 2 2 10 10 16 16 22 22 10 10 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 10 10 16 16 22 22 10 10 60 60
รวมทั้งหมด 57 57 177 177 201 201 138 138 63 63 3 3 639 639