ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 15 15 65 65 106 106 100 100 33 33 319 319
บริหารธุรกิจ 13 13 56 56 97 97 88 88 26 26 280 280
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 18 18 7 7 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 19 19
บธ.บ.การจัดการ 2 2 26 26 35 35 24 24 5 5 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 7 7 24 24 40 40 18 18 90 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 9 9 15 15 12 12 2 2 44 44
ศิลปศาสตร์ 2 2 9 9 9 9 12 12 7 7 39 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 9 9 9 9 12 12 7 7 39 39
รวมทั้งหมด 15 15 65 65 106 106 100 100 33 33 319 319