ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 201 201 207 207 145 1 146 46 46 649 1 650
พืชศาสตร์ 5 5 52 52 39 39 30 30 9 9 135 135
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 10 10 6 6 6 6 4 4 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 42 42 33 33 24 24 5 5 106 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 20 20 19 19 20 20 10 10 73 73
วิทยาศาสตร์ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 11 11 13 13 12 12 5 5 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 67 67 69 69 48 48 15 15 223 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 8 8 6 6 9 9 1 1 39 39
ปวส.ประมง 4 4 9 9 4 4 3 3 3 3 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 4 36 36 43 43 31 31 10 10 124 124
วท.บ.ประมง 1 1 14 14 16 16 5 5 1 1 37 37
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 51 51 67 67 35 1 36 7 7 173 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 3 9 9 15 15 7 7 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 16 16 17 17 9 9 5 5 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 24 24 33 33 19 19 2 2 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 50 50 201 201 207 207 145 1 146 46 46 649 1 650