ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 33 33 90 90 98 98 20 20 258 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 15 15 71 71 91 91 18 18 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 21 21 34 34 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 27 27 6 6 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 29 29 30 30 4 4 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
รวมทั้งหมด 17 17 33 33 90 90 98 98 20 20 258 258