ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 33 33 90 90 98 98 20 20 258 258
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 23 23 48 48 37 37 6 6 130 130
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 18 18 19 19 7 7 2 2 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 29 29 30 30 4 4 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 21 21 34 34 8 8 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 8 8 21 21 34 34 8 8 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 27 27 6 6 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 27 27 6 6 56 56
รวมทั้งหมด 17 17 33 33 90 90 98 98 20 20 258 258