ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 183 63 98 344 667 452 131 1,250 913 361 119 1,393 812 132 97 1,041 266 32 36 334 11 8 1 20 2,852 1,048 482 4,382
บริหารธุรกิจ 163 35 64 262 457 288 93 838 582 226 92 900 483 92 80 655 156 27 34 217 11 8 1 20 1,852 676 364 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 40 75 75 64 64 39 39 20 20 10 10 248 248
บธ.บ.การจัดการ 25 14 4 43 91 73 15 179 111 57 9 177 98 20 1 119 18 3 21 1 8 1 10 344 175 30 549
บธ.บ.การตลาด 9 10 6 25 67 65 30 162 101 85 33 219 98 42 24 164 23 18 8 49 298 220 101 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 3 7 39 60 99 78 49 127 63 22 85 17 5 22 201 139 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 8 29 93 145 90 20 255 124 35 5 164 49 8 1 58 13 1 14 387 142 55 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 25 54 40 28 68 104 45 149 135 45 180 65 7 72 373 150 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 16 24 24 64 149 121 23 293 211 86 15 312 178 13 1 192 55 55 609 244 63 916
บช.บ.การบัญชี 16 24 24 64 149 121 23 293 211 86 15 312 178 13 1 192 55 55 609 244 63 916
ศิลปศาสตร์ 4 4 10 18 61 43 15 119 120 49 12 181 151 27 16 194 55 5 2 62 391 128 55 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 1 3 43 25 68 68 28 96 72 13 85 33 5 38 218 72 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 10 14 9 18 15 42 32 21 12 65 46 14 16 76 17 2 19 105 56 55 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 1 9 9 20 20 33 33 5 5 68 68
รวมทั้งหมด 183 63 98 344 667 452 131 1,250 913 361 119 1,393 812 132 97 1,041 266 32 36 334 11 8 1 20 2,852 1,048 482 4,382