ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 343 39 3 385 1,013 325 20 1,358 1,047 232 41 1,320 579 48 20 647 162 13 10 185 1 64 65 3,145 657 158 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 141 141 201 201 104 104 21 21 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 75 75 68 68 11 11 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 16 16 15 15 13 13 6 6 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 45 45 12 12 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 89 10 99 221 76 297 213 58 271 102 20 122 31 3 1 35 1 1 657 167 1 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 33 33 19 19 8 8 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 12 43 43 45 45 18 18 6 6 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 10 48 88 62 150 104 43 147 55 12 67 20 20 305 127 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 14 20 23 15 38 3 2 5 32 31 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 23 51 51 22 22 15 15 1 1 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 6 9 4 3 1 8 1 1 8 9 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 14 1 91 249 146 3 398 306 116 14 436 203 15 8 226 72 10 7 89 63 63 906 301 96 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 6 6 26 26 27 27 8 8 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 9 26 26 23 23 14 14 2 2 63 63 74 63 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 3 1 18 44 37 3 84 102 44 14 160 106 4 6 116 48 1 49 314 88 25 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 8 42 113 64 177 108 50 158 37 4 41 4 4 296 126 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 57 30 87 41 11 52 10 1 11 2 2 115 45 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 12 3 3 6 6 9 9 4 4 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 2 6 4 10 6 20 4 14 8 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 5 41 150 60 210 124 21 145 61 5 66 19 19 390 91 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 19 35 35 50 50 17 17 1 1 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 5 22 115 60 175 74 21 95 44 5 49 18 18 268 91 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 10 2 123 252 43 17 312 203 37 27 267 109 8 12 129 19 2 21 1 1 694 98 61 853
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 8 8 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 17 17 27 27 12 12 2 2 1 1 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 4 74 119 16 135 116 19 135 75 7 82 18 18 398 46 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 6 42 111 26 137 68 18 86 20 1 21 1 1 236 51 287
รวมทั้งหมด 343 39 3 385 1,013 325 20 1,358 1,047 232 41 1,320 579 48 20 647 162 13 10 185 1 64 65 3,145 657 158 3,960