ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 81 6 87 348 33 381 539 15 554 478 9 487 135 3 138 1 1 1,582 66 1,648
การออกแบบ 24 6 30 85 33 118 140 15 155 150 9 159 66 3 69 465 66 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 7 6 13 28 33 61 39 15 54 48 9 57 15 3 18 137 66 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 3 9 9 39 39 65 65 29 29 145 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 14 14 48 48 62 62 36 36 15 15 175 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 7 7 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 15 15 91 91 78 78 60 60 18 18 1 1 263 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 12 12 67 67 50 50 40 40 14 14 1 1 184 184
ทล.บ.เซรามิก 3 3 24 24 28 28 20 20 4 4 79 79
ศิลปกรรม 29 29 69 69 124 124 101 101 16 16 339 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 29 69 69 124 124 101 101 16 16 339 339
สถาปัตยกรรม 13 13 103 103 197 197 167 167 35 35 515 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 6 6 3 3 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 3 27 27 69 69 70 70 19 19 188 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 70 70 125 125 97 97 16 16 317 317
รวมทั้งหมด 81 6 87 348 33 381 539 15 554 478 9 487 135 3 138 1 1 1,582 66 1,648