ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35 35 117 117 137 137 95 95 29 29 413 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 24 24 95 95 122 122 86 86 27 27 354 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 12 49 49 66 66 52 52 15 15 194 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 2 19 19 30 30 19 19 11 11 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 10 27 27 26 26 15 15 1 1 79 79
สหวิทยาการ 11 11 22 22 15 15 9 9 2 2 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 19 19 13 13 7 7 2 2 46 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 3 3 1 1 2 2 12 12
รวมทั้งหมด 35 35 117 117 137 137 95 95 29 29 413 413