ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 1 19 115 6 121 82 10 92 39 4 43 15 15 269 21 290
วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 5 34 4 38 24 5 29 7 1 8 8 8 77 11 88
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 17 4 21 14 5 19 3 1 4 35 11 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 2 2 6 6 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 48 48 36 5 41 22 3 25 5 5 118 8 126
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 6 6 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 17 17 12 12 5 5 51 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 20 13 5 18 4 3 7 37 8 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 33 2 35 22 22 10 10 2 2 74 2 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 12 5 5 3 3 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 16 2 18 13 13 5 5 35 2 37
รวมทั้งหมด 18 1 19 115 6 121 82 10 92 39 4 43 15 15 269 21 290