ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 1 90 271 3 274 273 1 7 281 221 15 236 126 3 129 980 2 28 1,010
บริหารธุรกิจ 42 1 43 149 3 152 133 1 7 141 85 15 100 41 3 44 450 2 28 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 10 1 11 24 3 27 21 3 24 4 4 7 7 66 1 6 73
บธ.บ.การตลาด 7 7 38 38 30 30 14 14 4 4 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 12 43 43 44 1 4 49 44 15 59 27 3 30 170 1 22 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 44 44 37 37 23 23 3 3 120 120
บัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
บช.บ.การบัญชี 19 19 77 77 101 101 97 97 65 65 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 45 45 39 39 39 39 20 20 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 18 18 21 21 22 22 4 4 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 21 27 27 18 18 17 17 16 16 99 99
รวมทั้งหมด 89 1 90 271 3 274 273 1 7 281 221 15 236 126 3 129 980 2 28 1,010