ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 23 37 37 38 38 25 25 8 8 131 131
วิทยาศาสตร์ 16 16 20 20 17 17 6 6 4 4 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 20 20 17 17 6 6 4 4 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 17 17 21 21 19 19 4 4 68 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 5 6 6 9 9 2 2 22 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 2 11 11 12 12 17 17 4 4 46 46
รวมทั้งหมด 23 23 37 37 38 38 25 25 8 8 131 131