ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 10 62 62 100 100 95 95 33 33 300 300
บริหารธุรกิจ 8 8 55 55 92 92 84 84 26 26 265 265
ปวส.การจัดการ 1 1 9 9 17 17 6 6 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 5 5 1 1 2 2 1 1 12 12
บธ.บ.การจัดการ 2 2 25 25 35 35 24 24 5 5 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 7 24 24 40 40 18 18 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 9 9 15 15 12 12 2 2 40 40
ศิลปศาสตร์ 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 7 7 8 8 11 11 7 7 35 35
รวมทั้งหมด 10 10 62 62 100 100 95 95 33 33 300 300