ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 14 29 29 84 84 95 95 19 19 241 241
วิศวกรรมเครื่องกล 13 13 21 21 43 43 36 36 6 6 119 119
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 16 16 16 16 7 7 2 2 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 27 27 29 29 4 4 65 65
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 20 20 33 33 7 7 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 20 20 33 33 7 7 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 21 21 26 26 6 6 55 55
รวมทั้งหมด 14 14 29 29 84 84 95 95 19 19 241 241