ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 134 54 54 242 630 433 129 1,192 855 335 120 1,310 776 123 99 998 256 30 38 324 1 8 1 10 2,652 983 441 4,076
บริหารธุรกิจ 117 29 30 176 428 274 91 793 548 212 94 854 467 83 82 632 151 25 36 212 1 8 1 10 1,712 631 334 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 28 70 70 62 62 39 39 20 20 219 219
บธ.บ.การจัดการ 23 11 2 36 85 67 15 167 104 55 9 168 97 18 1 116 18 2 20 1 8 1 10 328 161 28 517
บธ.บ.การตลาด 7 8 5 20 67 64 30 161 100 83 33 216 97 40 24 161 23 17 8 48 294 212 100 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 3 7 35 56 91 59 44 103 56 22 78 13 5 18 167 130 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 35 7 19 61 134 87 20 241 120 30 5 155 43 3 1 47 13 1 14 345 128 45 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 20 4 24 37 26 63 103 47 150 134 47 181 64 9 73 358 133 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 28 28
บัญชี 14 22 18 54 143 116 23 282 187 74 14 275 159 13 1 173 50 50 553 225 56 834
บช.บ.การบัญชี 14 22 18 54 143 116 23 282 187 74 14 275 159 13 1 173 50 50 553 225 56 834
ศิลปศาสตร์ 3 3 6 12 59 43 15 117 120 49 12 181 150 27 16 193 55 5 2 62 387 127 51 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 42 25 67 68 28 96 72 13 85 33 5 38 217 71 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 6 10 8 18 15 41 32 21 12 65 46 14 16 76 17 2 19 104 56 51 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 20 20 32 32 5 5 66 66
รวมทั้งหมด 134 54 54 242 630 433 129 1,192 855 335 120 1,310 776 123 99 998 256 30 38 324 1 8 1 10 2,652 983 441 4,076