ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 35 3 320 966 302 17 1,285 972 205 37 1,214 537 42 17 596 152 10 10 172 1 62 63 2,910 594 146 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 26 139 139 201 201 99 99 21 21 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 38 38 66 66 35 35 3 3 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 73 73 68 68 10 10 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 16 16 15 15 12 12 6 6 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 52 52 42 42 12 12 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 73 10 83 207 72 279 188 54 242 97 18 115 30 1 1 32 1 1 596 155 1 752
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 27 27 13 13 8 8 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 9 9 40 40 40 40 18 18 6 6 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 10 43 85 58 143 99 39 138 54 12 66 20 20 291 119 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 14 19 14 15 29 2 2 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 50 50 22 22 15 15 1 1 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 4 6 3 1 1 5 1 1 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 59 12 1 72 236 133 3 372 269 100 14 383 176 12 8 196 64 9 7 80 62 62 804 266 95 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 6 6 11 11 15 15 2 2 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 7 7 22 22 19 19 9 9 62 62 57 62 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 3 1 14 43 37 3 83 97 41 14 152 103 4 6 113 48 1 49 301 85 25 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 26 7 33 108 55 163 98 42 140 30 3 33 4 4 266 107 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 15 11 11 2 2 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 6 54 26 80 38 6 44 10 1 11 2 2 108 35 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 11 11 3 3 6 6 9 9 4 4 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 4 4 9 6 19 4 11 8 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 33 4 37 142 57 199 121 21 142 61 5 66 18 18 375 87 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 35 35 49 49 17 17 1 1 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 4 20 107 57 164 72 21 93 44 5 49 17 17 256 87 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 91 9 2 102 242 40 14 296 193 30 23 246 104 7 9 120 19 2 21 649 86 50 785
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 6 6 4 4 4 4 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 14 14 23 23 9 9 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 14 14 10 10 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 4 60 114 16 130 111 18 129 71 7 78 18 18 370 45 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 31 5 36 108 23 131 64 12 76 19 19 1 1 223 40 263
รวมทั้งหมด 282 35 3 320 966 302 17 1,285 972 205 37 1,214 537 42 17 596 152 10 10 172 1 62 63 2,910 594 146 3,650