ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43 1 44 159 1 4 164 402 9 411 412 18 430 171 4 175 1 1 1,188 1 36 1,225
บริหารธุรกิจ 40 40 117 117 251 4 255 238 7 245 96 3 99 1 1 743 14 757
ปวส.การจัดการ 12 12 17 17 19 19 8 8 3 3 59 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 13 13 8 8 7 7 3 3 35 35
ปวส.การตลาด 16 16 9 9 9 9 6 6 1 1 41 41
บธ.บ.การจัดการ 2 2 34 34 93 4 97 76 4 80 24 24 229 8 237
บธ.บ.การตลาด 2 2 14 14 38 38 26 26 22 22 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 27 27 50 50 43 43 22 22 143 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 34 34 72 3 75 21 3 24 1 1 134 6 140
บัญชี 2 1 3 27 1 4 32 116 5 121 124 11 135 52 1 53 321 1 22 344
ปวส.การบัญชี 1 1 9 9 6 6 3 3 19 19
บช.บ.การบัญชี 2 1 3 26 1 4 31 107 5 112 118 11 129 49 1 50 302 1 22 325
ศิลปศาสตร์ 1 1 15 15 35 35 50 50 23 23 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 7 22 22 39 39 9 9 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 8 8 13 13 11 11 14 14 47 47
รวมทั้งหมด 43 1 44 159 1 4 164 402 9 411 412 18 430 171 4 175 1 1 1,188 1 36 1,225