ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 1 15 75 3 78 45 4 49 25 25 15 15 174 8 182
วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 27 1 28 15 4 19 4 4 8 8 57 6 63
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 14 14 5 5 2 2 2 2 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 2 13 1 14 6 4 10 20 6 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 2 2 6 6 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 28 28 22 22 18 18 5 5 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 15 15 6 6 6 6 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 13 13 16 16 12 12 5 5 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 20 2 22 8 8 3 3 2 2 38 2 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 4 4 12 12 4 4 1 1 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 3 2 5 4 2 6
รวมทั้งหมด 14 1 15 75 3 78 45 4 49 25 25 15 15 174 8 182