ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 13 58 58 122 122 95 95 42 42 181 181 511 511
บริหารธุรกิจ 9 9 36 36 67 67 52 52 17 17 109 109 290 290
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 16 16 3 3 49 49
บธ.บ.การตลาด 4 4 15 15 23 23 18 18 7 7 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 28 28 45 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 81 81 129 129
บัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
บช.บ.การบัญชี 4 4 22 22 55 55 43 43 25 25 72 72 221 221
รวมทั้งหมด 13 13 58 58 122 122 95 95 42 42 181 181 511 511