ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 29 2 220 855 204 15 1,074 861 103 38 1,002 410 26 14 450 104 7 10 121 921 5 926 3,340 369 84 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 46 10 56 184 51 235 166 24 190 78 12 90 18 1 1 20 164 164 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 32 32 11 11 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 10 29 80 49 129 105 22 127 51 8 59 11 11 61 61 327 89 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 2 3 1 2 3 2 4 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 2 1 1 4 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 5 1 64 296 82 4 382 297 41 17 355 150 5 5 160 51 6 5 62 391 5 396 1,243 139 37 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 4 29 95 40 135 89 29 118 17 4 21 1 1 61 61 288 77 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 1 8 51 26 4 81 81 4 17 102 87 2 89 32 1 33 180 180 437 31 25 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 38 10 48 22 4 26 6 6 1 1 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 69 69 53 53 7 7 138 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 3 6 4 13 3 5 8 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 7 39 131 41 172 149 12 161 79 1 80 21 21 134 134 546 61 607
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 7 18 73 41 114 64 12 76 37 1 38 19 19 67 67 271 61 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 53 7 1 61 244 30 11 285 249 26 21 296 103 8 9 120 14 4 18 232 232 895 71 46 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 5 19 99 15 114 73 8 81 16 16 1 1 56 56 259 28 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 112 15 127 121 18 139 53 8 61 8 8 122 122 454 43 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
รวมทั้งหมด 189 29 2 220 855 204 15 1,074 861 103 38 1,002 410 26 14 450 104 7 10 121 921 5 926 3,340 369 84 3,793