ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 29 2 220 855 204 15 1,074 861 103 38 1,002 410 26 14 450 104 7 10 121 921 5 926 3,340 369 84 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 21 127 127 176 176 71 71 12 12 105 105 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 69 69 53 53 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 46 10 56 184 51 235 166 24 190 78 12 90 18 1 1 20 164 164 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 32 32 11 11 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 10 29 80 49 129 105 22 127 51 8 59 11 11 61 61 327 89 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 2 3 1 2 3 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 2 1 1 4 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 5 1 50 214 82 4 300 225 41 17 283 132 5 5 142 45 6 5 56 350 5 355 1,010 139 37 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 1 8 51 26 4 81 81 4 17 102 87 2 89 32 1 33 180 180 437 31 25 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 4 29 95 40 135 89 29 118 17 4 21 1 1 61 61 288 77 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 38 10 48 22 4 26 6 6 1 1 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 3 6 4 13 3 5 8 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 7 32 101 41 142 92 12 104 54 1 55 20 20 103 103 395 61 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 7 18 73 41 114 64 12 76 37 1 38 19 19 67 67 271 61 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 53 7 1 61 229 30 11 270 202 26 21 249 75 8 9 92 9 4 13 199 199 767 71 46 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 112 15 127 121 18 139 53 8 61 8 8 122 122 454 43 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 5 19 99 15 114 73 8 81 16 16 1 1 56 56 259 28 287
รวมทั้งหมด 189 29 2 220 855 204 15 1,074 861 103 38 1,002 410 26 14 450 104 7 10 121 921 5 926 3,340 369 84 3,793