ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 15 74 74 120 120 67 67 21 21 240 57 297 537 57 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 10 57 57 106 106 58 58 19 19 164 164 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 8 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 33 33 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 5 17 17 14 14 9 9 2 2 76 57 133 123 57 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 14 14 13 13 8 8 2 2 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 10 10 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 10 26 16 10 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 46 46 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 15 15 74 74 120 120 67 67 21 21 240 57 297 537 57 594