ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 13 39 2 41 47 47 24 24 10 10 134 134 267 2 269
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 8 8 10 10 3 3 5 5 22 22 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 8 8 6 6 1 1 1 1 4 4 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 4 4 18 18 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 17 17 30 30 18 18 3 3 79 79 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 12 12 8 8 3 3 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 5 22 22 15 15 3 3 79 79 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 14 2 16 7 7 3 3 2 2 33 33 66 2 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 9 9 4 4 1 1 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 33 33 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 1 2 3
รวมทั้งหมด 13 13 39 2 41 47 47 24 24 10 10 134 134 267 2 269