ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 70 7 1 78 334 20 4 358 227 20 10 257 95 1 2 98 6 4 10 220 23 243 952 48 44 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 21 21 10 10 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 17 17 9 9 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 1 28 139 3 4 146 108 18 10 136 52 1 2 55 4 4 8 101 23 124 431 22 44 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 1 17 84 3 4 91 67 18 10 95 34 1 2 37 1 4 5 39 23 62 241 22 44 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 9 26 26 18 18 7 7 22 22 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 29 29 23 23 11 11 3 3 40 40 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 7 32 107 17 124 49 2 51 10 10 1 1 62 62 254 26 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 7 32 107 17 124 49 2 51 10 10 1 1 62 62 254 26 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 84 84 49 49 23 23 1 1 57 57 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 11 11 19 19 9 9 1 1 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 73 73 30 30 14 14 57 57 190 190
รวมทั้งหมด 70 7 1 78 334 20 4 358 227 20 10 257 95 1 2 98 6 4 10 220 23 243 952 48 44 1,044