ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 31 135 135 140 140 87 87 32 32 143 143 568 568
บริหารธุรกิจ 17 17 76 76 70 70 32 32 11 11 69 69 275 275
บธ.บ.การจัดการ 7 7 32 32 27 27 12 12 6 6 2 2 86 86
บธ.บ.การตลาด 1 1 12 12 9 9 8 8 2 2 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 10 10 16 16 5 5 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 67 67 124 124
บัญชี 13 13 49 49 62 62 40 40 17 17 61 61 242 242
บช.บ.การบัญชี 13 13 49 49 62 62 40 40 17 17 61 61 242 242
ศิลปศาสตร์ 1 1 10 10 8 8 15 15 4 4 13 13 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 10 10 8 8 15 15 4 4 13 13 51 51
รวมทั้งหมด 31 31 135 135 140 140 87 87 32 32 143 143 568 568