ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 34 125 125 127 127 78 1 79 29 29 254 254 647 1 648
พืชศาสตร์ 6 6 31 31 23 23 14 14 5 5 20 20 99 99
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 8 8 3 3 1 1 2 2 20 20 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 23 23 20 20 13 13 3 3 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 126 126 196 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 124 124 194 194
วิทยาศาสตร์ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 5 8 8 9 9 6 6 13 13 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 15 15 34 34 32 32 17 17 5 5 33 33 136 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 3 3 5 5 1 1 19 19 36 36
ปวส.ประมง 2 2 6 6 14 14 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 5 18 18 23 23 14 14 5 5 65 65
วท.บ.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 8 8 38 38 42 42 18 1 19 5 5 62 62 173 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 2 2 6 6 2 2 1 1 24 24 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 17 17 11 11 4 4 3 3 18 18 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 18 18 22 22 12 12 1 1 20 20 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 34 34 125 125 127 127 78 1 79 29 29 254 254 647 1 648