ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 40 45 213 554 286 139 979 718 187 113 1,018 579 57 82 718 186 17 39 242 865 8 284 1,157 3,030 595 702 4,327
บริหารธุรกิจ 122 22 30 174 391 172 99 662 445 112 88 645 341 42 70 453 101 13 34 148 567 7 234 808 1,967 368 555 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 30 30 65 65 43 43 24 24 8 8 37 37 207 207
บธ.บ.การจัดการ 19 6 1 26 53 29 15 97 43 17 8 68 45 7 2 54 8 2 10 3 7 3 13 171 68 29 268
บธ.บ.การตลาด 10 4 2 16 46 36 25 107 57 43 34 134 44 26 23 93 11 7 8 26 168 116 92 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5 4 9 28 40 68 41 28 69 36 8 44 13 3 16 1 1 124 83 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 8 11 42 106 67 5 178 94 24 2 120 32 1 33 8 1 9 263 101 18 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 18 10 28 53 40 93 118 41 159 123 35 158 45 7 52 388 179 567 745 312 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 17 6 23 40 14 54 49 3 52 37 1 38 8 8 138 48 186 289 72 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 4 4 32 32
บัญชี 4 16 12 32 125 96 26 247 178 49 7 234 126 8 1 135 36 36 189 189 658 169 46 873
บช.บ.การบัญชี 4 16 12 32 125 96 26 247 178 49 7 234 126 8 1 135 36 36 189 189 658 169 46 873
ศิลปศาสตร์ 2 2 3 7 38 18 14 70 95 26 18 139 112 7 11 130 49 4 5 58 109 1 50 160 405 58 101 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 20 11 31 44 15 59 52 4 56 30 4 34 148 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 3 5 8 7 14 29 26 11 18 55 35 3 11 49 13 5 18 38 1 18 57 120 24 69 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 10 10 25 25 25 25 6 6 71 32 103 137 32 169
รวมทั้งหมด 128 40 45 213 554 286 139 979 718 187 113 1,018 579 57 82 718 186 17 39 242 865 8 284 1,157 3,030 595 702 4,327