ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 189 29 2 220 854 203 15 1,072 863 105 38 1,006 408 25 14 447 104 7 10 121 921 5 926 3,339 369 84 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 22 126 126 176 176 71 71 12 12 105 105 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 7 30 30 57 57 25 25 1 1 31 31 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 10 10 68 68 53 53 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 13 13 19 19 11 11 6 6 41 41 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 28 28 5 5 33 33 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 46 10 56 184 49 233 168 26 194 76 12 88 18 1 1 20 164 164 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 18 18 9 9 3 3 16 16 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 8 8 34 34 34 34 9 9 4 4 33 33 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 10 29 80 47 127 105 24 129 51 8 59 11 11 61 61 327 89 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 2 3 1 2 3 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 51 51 19 19 9 9 1 1 54 54 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 2 1 1 4 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 5 1 50 214 83 4 301 225 41 17 283 132 4 5 141 45 6 5 56 350 5 355 1,010 139 37 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 17 17 7 7 1 1 34 34 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 19 19 11 11 4 4 1 1 21 21 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 1 1 8 51 26 4 81 81 4 17 102 87 2 89 32 1 33 180 180 437 31 25 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 4 29 95 41 136 89 29 118 17 3 20 1 1 61 61 288 77 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 38 10 48 22 4 26 6 6 1 1 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 6 6 5 5 5 5 11 11 6 6 51 51 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 4 3 6 4 13 3 5 8 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 7 32 100 41 141 92 12 104 54 1 55 20 20 103 103 394 61 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 14 28 28 28 28 17 17 1 1 36 36 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 11 7 18 72 41 113 64 12 76 37 1 38 19 19 67 67 270 61 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 7 1 60 230 30 11 271 202 26 21 249 75 8 9 92 9 4 13 199 199 767 71 46 884
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 3 3 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 11 11 21 21 9 9 4 4 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 9 9 5 5 6 6 21 21 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 2 39 113 15 128 121 18 139 53 8 61 8 8 122 122 454 43 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 14 5 19 99 15 114 73 8 81 16 16 1 1 56 56 259 28 287
รวมทั้งหมด 189 29 2 220 854 203 15 1,072 863 105 38 1,006 408 25 14 447 104 7 10 121 921 5 926 3,339 369 84 3,792