ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 57 231 1 232 216 1 217 170 170 85 85 243 243 1,002 2 1,004
บริหารธุรกิจ 30 30 118 1 119 99 1 100 46 46 18 18 98 98 409 2 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 1 1 25 1 26 14 1 15 8 8 7 7 55 2 57
บธ.บ.การตลาด 7 7 26 26 17 17 6 6 4 4 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 27 27 28 28 11 11 3 3 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 40 40 39 39 21 21 4 4 98 98 215 215
บัญชี 8 8 64 64 87 87 87 87 45 45 113 113 404 404
บช.บ.การบัญชี 8 8 64 64 87 87 87 87 45 45 113 113 404 404
ศิลปศาสตร์ 19 19 49 49 30 30 37 37 22 22 32 32 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 15 15 8 8 17 17 5 5 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 31 31 18 18 17 17 17 17 25 25 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 3 3 4 4 3 3 7 7 20 20
รวมทั้งหมด 57 57 231 1 232 216 1 217 170 170 85 85 243 243 1,002 2 1,004