ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 204 204 713 1 7 721 525 10 535 217 14 231 56 11 67 762 762 2,477 1 42 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 41 41 109 109 101 9 110 15 8 23 84 84 357 17 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 28 28 43 43 41 41 8 8 38 38 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 14 9 23 2 8 10 14 14 59 17 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 6 6 45 45 46 46 5 5 32 32 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 148 148 94 94 13 13 10 10 132 132 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 11 11 17 17 16 16 39 39 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 9 9 26 26 12 12 3 3 2 2 37 37 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 19 19 105 105 66 66 10 10 8 8 56 56 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 53 53 226 7 233 167 10 177 59 5 64 27 3 30 274 274 806 25 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 8 15 15 2 2 1 1 14 14 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 28 28 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 67 7 74 87 10 97 24 5 29 13 3 16 92 92 289 25 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 24 74 74 35 35 5 5 1 1 68 68 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 38 38 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 69 69 178 178 79 79 27 27 1 1 137 137 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 31 31 34 34 10 10 8 8 61 61 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 38 38 144 144 69 69 19 19 1 1 76 76 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 36 36 120 1 121 76 76 17 17 3 3 135 135 387 1 388
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 18 18 5 5 2 2 34 34 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 13 13 12 12 1 1 33 33 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 89 1 90 59 59 14 14 3 3 68 68 251 1 252
รวมทั้งหมด 204 204 713 1 7 721 525 10 535 217 14 231 56 11 67 762 762 2,477 1 42 2,520