ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 15 15 74 74 120 120 67 67 21 21 221 57 278 518 57 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 10 10 57 57 106 106 58 58 19 19 164 164 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 8 8 33 33 57 57 32 32 11 11 75 75 216 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 9 9 24 24 14 14 8 8 21 21 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 15 15 25 25 12 12 33 33 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 5 5 17 17 14 14 9 9 2 2 57 57 114 104 57 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 47 47 47 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 1 14 14 13 13 8 8 2 2 38 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 4 3 3 1 1 1 1 10 10 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 16 10 26 16 10 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 15 15 74 74 120 120 67 67 21 21 221 57 278 518 57 575