ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 12 12 78 78 87 87 72 72 46 6 52 116 5 121 411 11 422
พืชศาสตร์ 2 2 13 13 16 16 10 10 9 2 11 3 4 7 53 6 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 8 8 3 3 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 8 8 8 8 5 5 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 2 2 4 1 4 5 5 6 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 12 12 31 31 36 36 19 19 69 69 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 1 1 5 5 6 6 4 4 14 14 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 11 11 26 26 30 30 15 15 55 55 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 2 2 28 28 16 16 7 7 2 2 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 10 10 5 5 2 2 34 34
วท.บ.ประมง 2 2 10 10 6 6 2 2 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 25 25 24 24 19 19 16 4 20 44 1 45 132 5 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 13 13 15 15 17 17 8 8 43 43 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 10 10 8 8 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 8 4 12 1 1 2 10 5 15
รวมทั้งหมด 12 12 78 78 87 87 72 72 46 6 52 116 5 121 411 11 422