ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 61 7 68 327 20 4 351 226 20 10 256 95 1 2 98 6 4 10 207 22 229 922 48 42 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 21 21 10 10 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 17 17 9 9 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 137 3 4 144 107 18 10 135 52 1 2 55 4 4 8 96 22 118 420 22 42 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 82 3 4 89 66 18 10 94 34 1 2 37 1 4 5 37 22 59 235 22 42 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 8 26 26 18 18 7 7 18 18 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 29 29 23 23 11 11 3 3 41 41 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 7 28 106 17 123 49 2 51 10 10 1 1 59 59 246 26 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 21 7 28 106 17 123 49 2 51 10 10 1 1 59 59 246 26 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 80 80 49 49 23 23 1 1 52 52 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 11 11 19 19 9 9 1 1 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 69 69 30 30 14 14 52 52 179 179
รวมทั้งหมด 61 7 68 327 20 4 351 226 20 10 256 95 1 2 98 6 4 10 207 22 229 922 48 42 1,012