ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 48 48 223 1 224 215 1 216 170 170 85 85 228 228 969 2 971
บริหารธุรกิจ 25 25 115 1 116 98 1 99 46 46 18 18 88 88 390 2 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 25 1 26 14 1 15 8 8 7 7 54 2 56
บธ.บ.การตลาด 7 7 25 25 17 17 6 6 4 4 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 27 27 28 28 11 11 3 3 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 38 38 38 38 21 21 4 4 88 88 198 198
บัญชี 7 7 61 61 87 87 87 87 45 45 109 109 396 396
บช.บ.การบัญชี 7 7 61 61 87 87 87 87 45 45 109 109 396 396
ศิลปศาสตร์ 16 16 47 47 30 30 37 37 22 22 31 31 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 14 14 8 8 17 17 5 5 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 30 30 18 18 17 17 17 17 24 24 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 3 3 4 4 3 3 7 7 20 20
รวมทั้งหมด 48 48 223 1 224 215 1 216 170 170 85 85 228 228 969 2 971