ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 161 161 696 1 7 704 521 10 531 216 14 230 56 11 67 737 737 2,387 1 42 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 5 37 37 109 109 100 9 109 15 8 23 82 82 348 17 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 25 25 43 43 40 40 8 8 36 36 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 21 21 14 9 23 2 8 10 14 14 59 17 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 5 5 45 45 46 46 5 5 32 32 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 145 145 94 94 13 13 10 10 124 124 420 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 9 15 15 16 16 34 34 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 26 26 12 12 3 3 2 2 34 34 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 104 104 66 66 10 10 8 8 56 56 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 45 224 7 231 165 10 175 59 5 64 27 3 30 262 262 782 25 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 15 15 2 2 1 1 13 13 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 4 4 15 15 19 19 20 20 8 8 34 34 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 5 18 18 2 2 3 3 4 4 27 27 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 66 7 73 85 10 95 24 5 29 13 3 16 88 88 281 25 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 73 73 35 35 5 5 1 1 65 65 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 16 11 11 2 2 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 4 21 21 11 11 4 4 1 1 35 35 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 48 48 171 171 79 79 27 27 1 1 123 123 449 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 16 16 34 34 10 10 8 8 54 54 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 32 32 137 137 69 69 19 19 1 1 69 69 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 119 1 120 74 74 17 17 3 3 146 146 388 1 389
ปวส.ช่างโลหะ 7 7 18 18 4 4 2 2 33 33 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 13 13 12 12 1 1 33 33 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 88 1 89 58 58 14 14 3 3 80 80 258 1 259
รวมทั้งหมด 161 161 696 1 7 704 521 10 531 216 14 230 56 11 67 737 737 2,387 1 42 2,430