ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 5 34 34 86 7 93 66 5 71 17 1 18 74 74 282 13 295
บริหารธุรกิจ 4 4 31 31 80 7 87 61 5 66 13 1 14 67 67 256 13 269
ปวส.การจัดการ 1 1 11 11 5 5 2 2 11 11 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 8 8 15 15
บธ.บ.การจัดการ 11 11 19 19 8 8 2 2 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 3 3 21 21 12 12 1 1 28 28 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 34 7 41 37 5 42 9 1 10 20 20 104 13 117
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 3 6 6 5 5 4 4 7 7 26 26
รวมทั้งหมด 5 5 34 34 86 7 93 66 5 71 17 1 18 74 74 282 13 295