ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 19 111 111 117 117 78 1 79 29 29 224 224 578 1 579
พืชศาสตร์ 4 4 25 25 22 22 14 14 5 5 17 17 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 5 5 3 3 1 1 2 2 17 17 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 20 20 19 19 13 13 3 3 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 14 14 20 20 20 20 8 8 113 113 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 20 20 20 20 8 8 111 111 173 173
วิทยาศาสตร์ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 4 4 8 8 9 9 6 6 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 11 11 31 31 31 31 17 17 5 5 32 32 127 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 3 3 5 5 1 1 18 18 34 34
ปวส.ประมง 1 1 4 4 14 14 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 3 17 17 23 23 14 14 5 5 62 62
วท.บ.ประมง 7 7 3 3 2 2 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 3 3 37 37 36 36 18 1 19 5 5 51 51 150 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 5 5 2 2 1 1 23 23 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 17 17 10 10 4 4 3 3 12 12 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 18 19 19 12 12 1 1 16 16 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 19 19 111 111 117 117 78 1 79 29 29 224 224 578 1 579