ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 97 33 29 159 521 258 127 906 697 180 113 990 565 57 82 704 185 18 39 242 825 8 265 1,098 2,890 554 655 4,099
บริหารธุรกิจ 93 18 19 130 376 161 94 631 432 111 89 632 335 42 70 447 101 14 34 149 539 7 219 765 1,876 353 525 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 20 20 65 65 40 40 23 23 8 8 36 36 192 192
บธ.บ.การจัดการ 18 5 1 24 51 28 15 94 43 17 8 68 44 7 2 53 8 2 10 3 7 3 13 167 66 29 262
บธ.บ.การตลาด 9 1 1 11 44 33 21 98 57 44 35 136 44 26 23 93 11 8 8 27 165 112 88 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 4 8 27 39 66 41 28 69 36 8 44 13 3 16 1 1 122 82 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 8 9 36 100 61 5 166 89 22 2 113 31 1 32 8 1 9 247 93 16 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 12 4 16 49 40 89 115 41 156 121 35 156 45 7 52 370 170 540 712 297 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 11 4 15 40 13 53 47 3 50 36 1 37 8 8 129 43 172 271 64 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 9 19 19 3 3 31 31
บัญชี 2 13 8 23 111 79 20 210 172 43 6 221 123 8 1 132 36 36 185 185 629 143 35 807
บช.บ.การบัญชี 2 13 8 23 111 79 20 210 172 43 6 221 123 8 1 132 36 36 185 185 629 143 35 807
ศิลปศาสตร์ 2 2 2 6 34 18 13 65 93 26 18 137 107 7 11 125 48 4 5 57 101 1 46 148 385 58 95 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 19 11 30 42 15 57 51 4 55 30 4 34 144 34 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 4 8 7 13 28 26 11 18 55 32 3 11 46 12 5 17 37 1 18 56 115 24 67 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 25 25 24 24 6 6 64 28 92 126 28 154
รวมทั้งหมด 97 33 29 159 521 258 127 906 697 180 113 990 565 57 82 704 185 18 39 242 825 8 265 1,098 2,890 554 655 4,099