ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 139 23 162 826 196 13 1,035 850 102 37 989 402 24 12 438 102 6 10 118 848 6 854 3,167 351 78 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 10 117 117 175 175 70 70 12 12 96 96 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 2 25 25 56 56 25 25 1 1 29 29 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 5 65 65 53 53 7 7 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 12 12 19 19 11 11 6 6 35 35 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 15 47 47 27 27 5 5 32 32 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 38 10 48 177 50 227 164 24 188 76 11 87 18 1 1 20 150 150 623 96 1 720
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 17 17 9 9 2 2 15 15 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 7 7 33 33 32 32 10 10 4 4 27 27 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 14 10 24 76 48 124 103 22 125 51 8 59 11 11 59 59 314 88 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 2 3 1 2 3 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 11 50 50 19 19 9 9 1 1 49 49 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 3 7 2 1 1 4 6 4 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 3 35 205 77 4 286 220 41 17 278 129 4 3 136 43 5 5 53 328 6 334 957 130 35 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 16 16 7 7 1 1 33 33 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 18 18 11 11 4 4 1 1 18 18 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 51 23 4 78 78 4 17 99 84 2 86 30 1 31 170 170 417 27 24 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 3 21 88 39 127 88 29 117 17 4 21 1 1 54 54 266 75 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 6 4 4 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 37 9 46 22 4 26 6 6 1 1 67 13 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 5 5 5 5 5 5 11 11 6 6 50 50 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 3 5 4 12 3 6 9 6 5 11 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 16 5 21 101 41 142 92 12 104 53 1 54 20 20 99 99 381 59 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 7 28 28 28 28 16 16 1 1 34 34 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 5 14 73 41 114 64 12 76 37 1 38 19 19 65 65 267 59 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 5 48 226 28 9 263 199 25 20 244 74 8 9 91 9 4 13 175 175 726 66 42 834
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 2 2 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 20 20 9 9 4 4 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 8 8 5 5 6 6 17 17 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 111 14 125 119 17 136 52 8 60 8 8 110 110 432 40 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 10 4 14 98 14 112 73 8 81 16 16 1 1 48 48 246 26 272
รวมทั้งหมด 139 23 162 826 196 13 1,035 850 102 37 989 402 24 12 438 102 6 10 118 848 6 854 3,167 351 78 3,596