ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 42 5 47 258 18 276 457 10 467 349 1 350 89 1 90 321 321 1,516 35 1,551
การออกแบบ 14 5 19 67 18 85 108 10 118 105 1 106 42 1 43 110 110 446 35 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 6 5 11 20 18 38 29 10 39 43 1 44 12 1 13 35 35 145 35 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 9 9 34 34 39 39 15 15 34 34 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 8 8 38 38 45 45 22 22 9 9 39 39 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 6 6 2 2 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 9 9 73 73 74 74 40 40 7 7 39 39 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 7 49 49 54 54 28 28 5 5 24 24 167 167
ทล.บ.เซรามิก 2 2 24 24 20 20 12 12 2 2 15 15 75 75
ศิลปกรรม 10 10 48 48 98 98 69 69 14 14 69 69 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 10 48 48 98 98 69 69 14 14 69 69 308 308
สถาปัตยกรรม 9 9 70 70 177 177 135 135 26 26 103 103 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 3 3 2 2 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 4 23 23 60 60 54 54 15 15 35 35 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 4 4 44 44 115 115 81 81 11 11 68 68 323 323
รวมทั้งหมด 42 5 47 258 18 276 457 10 467 349 1 350 89 1 90 321 321 1,516 35 1,551